Ponuka bezplatnej objednávky príručiek Ako vieme, že to funguje? a Farebná škola

Príručka Ako vieme, že to funguje?

Chcete zistiť, aký vplyv má Vaša pedagogická činnosť na postoje žiakov a žiačok? Chýbajú Vám inovatívne metódy, ktorými možno postoje a ich zmenu zisťovať priamo vo vyučovaní? Zaujíma Vás, čo si žiaci myslia o aktuálnych témach ľudských práv, rozmanitosti či globálnej previazanosti? Práve pre Vás je určená príručka Ako vieme, že to funguje? Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilusrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

"Po využití metodiky už nedokážem nezisťovať postoje žiakov, napríklad postoj k preberanej učebnej látke, k metodickému postupu, k reakciám spisovateľa na danú dobu, ku konaniu postáv v literatúre atď. Potrebujem mať sústavnú spätnú väzbu na postoje žiakov, na nastavenie emócií, pochopenie učiva. Mám potrebu zisťovať, vyhodnocovať svoj vplyv na zmenu myslenia, postojov žiaka tak, aby som bola v medziach dostatočnej kvality komunikácie, ľudskej tolerancie a jasného posunu v poznatkoch.“ Mgr. Mária Pappová, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Aktivity z príručky a prípadové štúdie so zdrojmi, fotografiami nájdete aj online tu .

 Príručka Farebná škola

Príručka ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Farebná škola je určená učiteľom a učiteľkám prvého stupňa základných škôl, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 - 10 rokov. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

"Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií." Margaréta Knapíková, učiteľka prvého stupňa základnej školy v Bratislave a odborná recenzentka príručky

Ukážky z príručky:

 Príručky Ako vieme, že to funguje? a Farebná škola si môžete objednať na adrese nms@nadaciams.sk, príručky zasielame bezplatne, je potrebné uhradiť poštovné.