Občan

Prostredníctvom projektu Občan sme sa snažili pomôcť vychovávať žiakov základných škôl v zmysle aktívneho a zodpovedného občianstva, ktoré spočíva v ovplyvňovaní verejnej politiky na lokálnej úrovni a obhajovaní občianskych záujmov. Žiaci vstupovali do jednaní s predstaviteľmi samospráv, pozitívne zasahovali do ich politického rozhodovania. Pôsobili tiež na miestne obyvateľstvo zapájaním rodičov a čo najširšej komunity do aktivít smerujúcich k riešeniu problémov. Projekt bol žiakom sprostredkovaný metódou projektového vyučovania a kooperatívneho učenia.