Školy pre všetkých

Učíte deti s rozmanitými vzdelávacími potrebami? 

Dostávajú Vaši učitelia podporu, aby svoju prácu skvalitňovali?

Zapájajú sa rodičia Vašich žiakov aktívne do života školy?

Má Vaša škola dobré podmienky na to, aby sa ďalej rozvíjala?

V projekte Školy pre všetkých hľadáme školy, ktoré potrebujú podporu, aby sa mohli zlepšovať. Ponúkame trom základným školám bezplatné podporné služby, ktoré im pomôžu napredovať v oblastiach podľa vlastného výberu. Podporné služby zahŕňajú konzultácie, mentorstvo, praktické workshopy a tréningy, metodickú pomoc, platformy na výmenu skúseností aj podporu procesov riadenia. 

Projekt vyvinuli a realizujú Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami vo výskumných, vzdelávacích, metodických a advokačných aktivitách. Sme presvedčení, že ozajstná zmena školstva sa udeje iba podporou škôl, ktorá bude „zhora“ dobre nastavená a „zdola“ kvalitne poskytovaná. Projekt má ambíciu komplexné služby pre školy vyvinúť, poskytnúť a po vyhodnotení presadzovať ich rozšírenie do celého školského systému.

V čom školám projekt pomôže?

- zmapovať potreby a očakávania všetkých členov školskej komunity;
- vybrať si prioritné oblasti rozvoja, na ktoré budú zacielené podporné služby;
- vyhodnocovať pokrok, výsledky a mieru naplnenia cieľov.

Prihlásiť sa môže akákoľvek základná škola zriadená obcou alebo mestom do 22. septembra 2017. Tu si môžete prečítať výzvu a prihlásiť sa je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete tu