Metodické príručky

Metodické príručky si môžete objednať na adrese nms@nadaciams.sk, príručky zasielame bezplatne, je potrebné uhradiť poštovné.

Multi-kulti na školách

Multi-kulti na školách

Metodická príručka multikultúrnej výchovy

Editor: Katarína Šoltésová Autor: Kolektív autorov Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2009 Jazyk: slovenčina

Okrem množstva faktografických údajov kapitoly tejto metodickej príručky predstavujú rôznorodé vyučovacie metódy (rovesnícke vzdelávanie, textovú analýzu, dramatickú výchovu, metódy kritického myslenia, čítania s porozumením a pod.).

Ako vieme, že to funguje?

Ako vieme, že to funguje?

Chcete zistiť, aký vplyv má Vaša pedagogická činnosť na postoje žiakov a žiačok? Chýbajú Vám inovatívne metódy, ktorými možno postoje a ich zmenu zisťovať priamo vo vyučovaní? Zaujíma Vás, čo si žiaci myslia o aktuálnych témach ľudských práv, rozmanitosti či globálnej previazanosti? Práve pre Vás je určená príručka Ako vieme, že to funguje? Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilustrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Jazyk: slovenčina

"Po využití metodiky už nedokážem nezisťovať postoje žiakov, napríklad postoj k preberanej učebnej látke, k metodickému postupu, k reakciám spisovateľa na danú dobu, ku konaniu postáv v literatúre atď. Potrebujem mať sústavnú spätnú väzbu na postoje žiakov, na nastavenie emócií, pochopenie učiva. Mám potrebu zisťovať, vyhodnocovať svoj vplyv na zmenu myslenia, postojov žiaka tak, aby som bola v medziach dostatočnej kvality komunikácie, ľudskej tolerancie a jasného posunu v poznatkoch.“ Mgr. Mária Pappová, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Príručka Farebná škola 1

Príručka Farebná škola 1

Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky

Editor: Andrej Návojský Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2015 Jazyk: slovenčina

Príručka ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Farebná škola je určená učiteľom a učiteľkám prvého stupňa základných škôl, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 - 10 rokov. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Stiahnuť
Príručka Farebná škola 2

Príručka Farebná škola 2

Multikultúrna výchova pre druhý stupeň ZŠ

Editor: Andrej Návojský Autor: Janka Lukšová, Ela Klementová, Zuzana Vasková, Andrej Návojský, Lukáš Zajac Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2016 Jazyk: slovenčina

"Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií." Margaréta Knapíková, učiteľka prvého stupňa základnej školy v Bratislave a odborná recenzentka príručky

Stiahnuť
Príručka Farebná škôlka

Príručka Farebná škôlka

Metodická príručka je nepredajná, poskytujeme ju zdarma na vzdelávacie účely

Editor: Andrej Návojský Autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2014 Jazyk: slovenčina

"Po tejto príručke by mali siahnuť nielen učiteľky materských škôl, ale všetci dospelí, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku alebo v mladšom školskom veku a chcú ich naučiť vnímať a akceptovať inakosť. Alebo dokonca vidieť v rozmanitosti obohatenie, spestrenie života. Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí deti vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, vyvoláva." Simona Šimková, detská psychologička a odborná recenzentka príručky

Stiahnuť

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom