KAPACITY

Podpora integrácie cudzincov a cudziniek na lokálnej úrovni.

Popis:

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv zapojených do projektu a prenos dobrej praxe na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti začleňovania cudzincov do spoločnosti. Chceme, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou aktivít samospráv. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK. Naším partnerom je Únia miest Slovenska, ktorá plní úlohu mosta smerom k ďalším samosprávam.

Projekt spája štyri hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a štyri zapojené samosprávy, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území.

Prečítajte si správy z workhospov, ktoré sme zorganizovali počas trvania projektu: Participácia cudzineckých komunít na lokálnej úrovni a Interkultúrna práca v čase korony.

Partneri: 

HRL, CVEK, Marginal

Donor:

Európska únia, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre oblasť vnútorných záležitostí

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Zuzanu Weberovú alebo Ninu Galanskú.

komunity@fjuzn.sk 

nina@nadaciams.sk 

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom