Aktivity o migrácii pre učiteľov a učiteľky stredných a základných škôl

Pozrite sa na naše aktivity a vyberte si!

Vyhľadaj aktivity a prípadové štúdie

O projekte...

Téma migrácie sa stala dominantnou v mediálnom a spoločenskom diskurze. Informácie o nej často prinášajú rôzne zovšeobecňovania či dokonca manipulatívne správy. To zvyšuje mieru predsudkov a xenofóbnych postojov v spoločnosti. Funkciou vzdelávania a výchovy v školách je aj reflektovať aktuálne témy. Práve téma migrácie prináša diskusiu, v ktorej je dôležité rozvíjať kompetencie kritického myslenia. Prieskum dostupných metodických materiálov a spätná väzba od oslovených učiteľov odhalili, že školy nemajú k dispozícii metodické materiály, ktoré by umožňovali začlenenie tejto témy do predmetov a poskytovali by možnosť rozvoja kritického myslenia inovatívnou formou. Projektom tiež reagujeme na ciele prijatého Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018. K daným témam sa okrem iného "...plánuje realizovať systémové, preventívne a ochranné opatrenia, vrátane opatrení v oblasti vzdelávania...". Projektom teda reagujeme na tieto potreby, zámerom je poskytnúť kvalitný a overený metodický servis v podobe materiálu pre základné a stredné školy.