Aktuality

Ja som Ja! - výzva na prihlasovanie

Nadácia Milana Šimečku hľadá aktívnych mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa chcú zúčastniť seminára venovaného téme rozmanitosti ľudí žijúcich na Slovensku. Seminár sa uskutoční 17.-19. októbra 2014 pri Slnečných jazerách v Senci. Jeho cieľom je prispieť k tvorbe medzinárodnej vzdelávacej webovej stránky, ktorá ponúkne autentické príbehy, skúsenosti a názory mladých ľudí z rôznych európskych krajín na ich identitu, jedinečnosť, podobnosti aj rozdiely oproti iným. Viac o projekte tu.

Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí

29. mája 2014 sme na záverečnom seminári v Bratislave prezentovali novú nadačnú publikáciu Vzdelávanie detí cudzincov. Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl.

Viac o projekte tu.

Ako na chudobu?

Nadácia Milana Šimečku realizuje od apríla 2014 do septembra 2015 projekt Ako na chudobu? podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Viac o projekte tu.

Ako merať kvalitu a dopad vo vzdelávaní?

Nadácia Milana Šimečku rozbieha medzinárodný vzdelávací projekt Kvalita alebo kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania v školách.

Viac informácií nájdete tu.

Ponuka práce:

Nadácia Milana Šimečku hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektového manažérka/manažérky v programe Inklúzia a Finančného manažéra/ manažérku.

Záujemcova môžu svoje životopisy posielať na adresu nms@nadaciams.sk do 15.5.

Ak sa zaujímate o pracovnú pozíciu Projektový manažér/manažérka, viac informácií nájdete tu.

Ak sa zaujímate o pracovnú pozíciu Finančný manažér/manažérka, viac informácií nájdete tu.

Kompasito

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje výzvu na prihlasovanie na tréning pre pracovníkov s deťmi a mládežou k novo vydanému slovenskému prekladu príručky na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam Kompasito.

Viac informácií nájdete tu.

Vzdelávanie detí cudzincov – výzva na prihlasovanie

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje výzvu na prihlasovanie pre učiteľov a učiteľky základných škôl do akreditovaného vzdelávacieho programu Vzdelávanie detí cudzincov.

Viac informácií nájdete tu.

 

V rámci nového radu Rozhovory ASPEKTU vydal ASPEKT publikáciu Mojich 7 životov - knižný rozhovor Jany Juráňovej so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy, novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou.

Životy Agneše Kalinovej (nar. 1924) sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch. Odohrávajú sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú. Tak aj v knihe Mojich 7 životov - medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná

Európa... Viac o knižke nájdete na www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/mojich-7-zivotov-0Málokto len si už pamätá, že festival v minulosti známy ako Týždeň nových menšín začínal ako komorné podujatie na Pedagogickej fakulte UK. Za tých pár rokov podrástol a vlani sa nechal prekrstiť na [fjúžn], aby bol trošku viac sexi. A teraz prichádza už po siedmy raz.

Nadácia Milana Šimečku sa zapojila do medzinárodného projektu Combating Racism, Xenophobia and Extremism in Central Europe.

Viac informácií nájdete tu.Priďte s nami oslavit 20. výročie Nadácie Milana Šimečku!

Tlačová správa

Program

Vyhlasujeme výzvu na prihlásenie na akreditovaný E-learningový kurz Multikultúrna výchova pre učiteľov.

Prihláška

Vyhlasujeme výzvu na zapojenie sa do medzinárodného projektu pre mladých ľudí pracujúcich s mládežou.

Vzdelávanie detí cudzincov

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) od mája 2010 do júna 2011 realizuje projekt Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému.

Viac informácií nájdete tu.

Časy nových menšín

V rámci projektu prebehne 6. ročník festivalu Týždeň nových menšín, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie majority o nových menšinách žijúcich na Slovensku, ako aj rozvíjať vzťahy medzi komunitami a dať komunitám priestor na prezentáciu. V nadväznosti na festival počas roka pripravíme približne 5 jednorazových kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa charakterom budú podobať podujatiam prebiehajúcim počas festivalu.

Viac informácií nájdete tu.

Prečítajte si prvé číslo Spravodaja rómskej verejnej politiky v tomto roku.

PDF na stiahnutie

Nadácia Milana Šimečku v súčasnosti realizuje tri projekty, ktoré boli podporené z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR a sprostredkované Nadáciou otvorenej spoločnosti. Za túto podporu sa chceme týmto donorom poďakovať.

Viac informácií nájdete tu.

 

Môžete od nás získať balíček vzdelávacích materiálov zameraných na boj proti antisemitizmu a iným formám diskriminácie.Nadácia Milana Šimečku v súčasnosti v rámci projektu MULTI-KULTI do školy vyvíja elearningový kurz Multikultúrna výchova pre učiteľov základných a stredných škôl a informačný portál www.multikulti.sk. pre odbornú aj laickú verejnosť. Viac informácií o projekte.Programy a projekty

Nadácia Milana Šimečka má tri hlavné programy, v rámci ktorých v súčasnosti realizuje tieto projekty:

Program Osudy tých, ktorí prežili holokaust

Využívanie osobných svedectiev tých Židov a Rómov, ktorí prežili holokaust, stále vyvoláva prudké diskusie. Zároveň je doplnkom a výzvou pre "veľkú históriu" a prináša mnohé etické otázky nielen o minulosti ale aj o nás samotných. Práve preto Nadácia Milana Šimečku využíva metódu orálnej histórie na prípravu svojich vzdelávacích aktivít, pri svojej publikačnej činnosti a pri poskytovaní uceleného pohľadu na históriu holokaustu špecialistom, študentom i laickej verejnosti.Program S Rómami žiť budeme, ide o to ako...

My v Nadácii Milana Šimečku sme presvedčení, že iba aktívnym zapojením Rómov v komunitách, načúvaním ich názorom a vytváraním zázemia pre lokálne aktivity je možné dosiahnuť výsledky, ktoré budú úspešné, efektívne a udržateľné. Preto naša nadácia podporuje lokálne iniciatívy, buduje mosty medzi miestnymi a národnými aktérmi, a obhajuje práva Rómov rôznymi prostriedkami na všetkých úrovniach.

Letný tábor pre mladých

Čo znamenajú sociálne práva?

Právo pre (úplne) každéhoProgram Výchova k ľudským právam je ľudským právom

Program Výchova k ľudským právam má v nadácii najdlhšiu tradíciu - realizujeme ho už jedenásť rokov.Ťažiskom programu sú kurzy pre učiteľov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl. V oblasti ľudskoprávnych vzdelávacích aktivít sa v súčasnosti najviac zameriavame na tému interkultúrneho vzdelávania a interetnických vzťahov.

Interkultúrne vzdelávanie

Integrácia detí migrantov

Škola na javisku - nové menšiny a my

Globálne rozvojové vzdelávanie

Multikulturalizmus na Slovensku

O nadácii

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 ako jedna z prvých nadácií na Slovensku po páde totalitného systému. Niekoľko mesiacov po smrti Milana Šimečku sa jeho priatelia, takpovediac na pôde hnutia Verejnosť proti násiliu rozhodli založiť mimovládnu organizáciu, ktorej misiou by bolo prispievať k budovaniu novej demokratickej atmosféry v krajine, občianskej spoločnosti, vytváraniu siete nezávislých demokratických inštitúcií.

Milan Šimečka (1930 - 1990)

Milan Šimečka patrí k najvýznamnejším filozofom, spisovateľom, publicistom a disidentom posledného dvadsaťročia v bývalom československu. Vďaka svojim knihám Obnovenie poriadku, Strata skutočnosti, Kruhová obrana, Koniec nehybnosti, množstvu článkov a esejí sa stal jedným z najprekladanejších česko-slovenských spisovateľov.